Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ

Kode: 
C2023
DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΜΕ1502Θ
DFLTI-Punkte: 
2.00
ECTS-Punkte: 
3.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Η μεθοδολογία είναι ίδια με τη μεθοδολογία του μαθήματος "Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι". Τα προς επεξεργασία κείμενα όμως συνδυάζουν το πολιτισμικό φορτίο με μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση.

Literatur: 
Cronin, M. (2007), Μετάφραση και Παγκοσμιοποίηση (εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Π.Ι. Κελάνδριας), Αθήνα: Δίαυλος. Cronin, M. (2006), Translation and Identity, London and New York: Routledge. Leppihalme, R. (1997), Culture Bumps, Clevedon/Buffalo/Toronto/Sydney: Multilingual Matters. Nord, Ch. (1997), Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained, Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome Publishing Ltd.