Λίστα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος «Δείγματα προφορικού λόγου - Γαλλικά»

Διάστημα ισχύος: 
20/01/2020

Την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, θα αναρτηθεί λίστα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος "Δείγματα προφ. λόγου - γαλλικά" στο ισόγειο του κτιρίου Ιπποκράτης προκειμένου να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Η Διδάσκουσα

Μ.Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας