Υφολογία και Μετάφραση

DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΓΠ1810
DFLTI-Punkte: 
2.00
ECTS-Punkte: 
2.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Στο μάθημα μελετώνται θέματα όπως το ύφος και τα χαρακτηριστικά του, το ύφος στα πραγματολογικά και τα λογοτεχνικά κείμενα, τα επίπεδα λόγου της Ελληνικής, τα είδη κειμένων, η σχέση Ύφους και Μετάφρασης, τα μεταφραστικά προβλήματα που προκύπτουν σε υφολογικό επίπεδο, η μετάφραση των κειμενικών παραγόντων κά. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών του ύφους διαφόρων ειδών κειμένων, καθώς και των διαφορετικών επιπέδων λόγου της Ελληνικής και των δυσκολιών που ενέχει η μετάφρασή τους μέσα από την αντιπαράθεση πρωτοτύπου και μεταφράσματος. Απώτερος σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του ύφους και του επιπέδου λόγου κάθε κειμένου και να δύνανται να προβούν στην καλύτερη δυνατή μεταφορά τους κατά τη μεταφραστική διαδικασία.

Literatur: 
Χαραλαμπάκης Χ. (2010), Νεοελληνικός Λόγος, Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση. Γούτσος, Δ. και Γεωργακοπούλου Αλ. (2011) Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης. Vinay, J.P. – Dalbernet, J. (1977/1958), Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier. Beaugrande, de R. – Dressler, W. (1981), Introduction to Text Linguistics, London & N.York: Longman. Halliday, M.A.K. – Hasan, R. (1980), Cohesion in English, London & New York: Longman Hatim, B. – Mason, I. (1997), The Translator as Communicator, London & N.York: Routledge. Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. (1997), Η γλώσσα της διαφήμισης. Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση του διαφημιστικού μοντέλου, Αθήνα : Gutenberg.