seel

Γενικές πληροφορίες

Olaf Immanuel
Seel
Κινητό τηλέφωνο: 
6945971281
E-mail: 
olaf.imm.seel@gmail.com
seel@dflti.ionio.gr

Διδάσκων

Tel.-Nr.: 
+302661087335
Sprechstunden: 
Κατόπιν συνεννόησης
Διοικητική εξέλιξη: 
Συντονιστής Erasmus για τα γερμανόφωνα πανεπιστήμια
Fachbereich: 
Γλώσσα και μετάφραση: Γερμανικά - Ελληνικά (ΦΕΚ διορισμού: 912/17-08-2018, τ. Γ΄)
Lebenslauf / Forchungsinteresse / Publikationen: 

(ακολουθεί σύντομο βιογραφικό στα αγγλικά και ελληνικά και πλήρες βιογραφικό στα ελληνικά) Brief Biographical Note Olaf Immanuel Seel is an Assistant Professor at the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting at the Ionian University. He is a native bilingual in German and Greek. He also speaks English and French. He holds a B.A. in German Language and Literature, in English Language and Literature and in Theatre Science, as well as a Ph.D. (summa cum laude) in Translation Studies. As a Ph.D. candidate, he was awarded the annual The Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Research Grant of the Tokyo Foundation, the Sylff. His doctorate was published in the series Studien zur Translation of the renowned German publishing company Stauffenburg. He is also the academic project manager, coordinator and general editor of the GCMTP, a multilingual term base on the economic crisis in Greece. Moreover, he is the author of the e-book written in Greek Introduction to General Translation. A Functional Approach Based on the Language Pair Greek/German and the Text Types “Cooking Recipes”, “Commercials” and “Tourist Guides and Brochures” (2015). From 2011 to 2017, he was a teaching fellow in the Inter-Faculty Postgraduate Program in Translation and Translation Studies of the University of Athens. From October 2017 to June 2018, he also worked as a tutor of the module "Didactics of German Grammar" on the Master's Program "Didactics of German as a Foreign/International Language" of the Greek distance learning university (Hellenic Open University). Since 2019, he is tutor & coordinator of the module "Methodology of Science and Scientific Writing Techniques"on the DaF Master's Programme of the Hellenic Open University. He is editor of the volume "Redefining Translation and Interpretation in Cultural Evolution", published by IGI Global, USA. As a translator, his working languages are German, Greek and English. His research interests are genuinely interdisciplinary. Τhey extend within a range of fields and sub-fields, including Intercultural Communication, Translation Studies, Pragmatics, Non-Verbal Communication, Sociolinguistics, Localization, Terminology, Greek and German literature, as well as Foreign Language Teaching. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο Olaf Immanuel Seel είναι Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Είναι φυσικός ομιλητής της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας. Ομιλεί, επίσης, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Κατέχει πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, Θεατρολογίας και Γερμανικής Φιλολογίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ στον τομέα της Μεταφρασεολογίας. Ως υποψήφιος διδάκτωρ υπήρξε υπότροφος του The Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Research Grant of the Tokyo Foundation, the Sylff. Η διατριβή του δημοσιεύτηκε το 2008 στην ειδική σειρά Studien zur Translation του γερμανικού επιστημονικού εκδοτικού οίκου Stauffenburg. Επίσης, είναι εμπνευστής και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του GCMTP (Greek Crisis Multilingual Term Project), ενός πολύγλωσσου γλωσσαρίου με θέμα την ελληνική οικονομική κρίση. Επιπλέον, είναι συγγραφέας του βιβλίου Εισαγωγή στη γενική μετάφραση. Μια λειτουργική προσέγγιση με βάση το ζεύγος γλωσσών ελληνικά/γερμανικά και τα κειμενικά είδη των συνταγών μαγειρικής, διαφημίσεων και ταξιδιωτικών οδηγών και φυλλαδίων, που διατίθεται από τα τέλη του 2015 σε ηλεκτρονική μορφή στο www.kallipos.gr. Έχει επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο "Redefining Translation and Interpretation in Cultural Evolution", δημοσιευμένο από τον εκδοτικό οίκο IGI Global στις ΗΠΑ. Από το 2011 έως το 2017 εργάστηκε και ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΔΠΜΣ «Μετάφραση - Μεταφρασεολογία» του ΕΚΠΑ. Από τον Οκτώβρη 2017 έως τον Ιούνιο 2018 υπήρξε μέλος ΣΕΠ στην ενότητα "Διδασκαλία της Γερμανικής Γραμματικής" στο ΠΜΣ "Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης/διεθνούς γλώσσας" του ΕΑΠ. Από το 2019 είναι μέλος ΣΕΠ και συντονιστής της ενότητας "Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών" του ΠΜΣ "Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης/διεθνούς γλώσσας" του ΕΑΠ. Ως μεταφραστής οι γλώσσες εργασίας του είναι η γερμανική, ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντά του είναι διεπιστημονικά, καθώς εστιάζουν στη μετάφραση και στη μεταφρασεολογία, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στην πραγματολογία, στη μη γλωσσική επικοινωνία, στη κοινωνιογλωσσολογία, στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, στη γερμανόφωνη και νεοελληνική λογοτεχνία, στην επιχώρια προσαρμογή και στην ορολογία.

Kontaktadresse: 

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πλ. Τσιριγώτη (Παλαιό Ψυχιατρείο), Κτίριο Ιπποκράτης, 49100 Κέρκυρα Departmen------WebKitFormBoundaryja2Gp0iBKFPjGB8l Content-Disposition: form-data; name="form_build_id" form-cN75RiAW9dXDdBygBujQhbkoHQef6JTp_1w_SpaI9n4