ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης ιδρύθηκε το έτος 1998. Έκτοτε έχει αναμορφωθεί είτε για να προσαρμοστεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (ακαδ. έτος 2010-2011) είτε για να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας (ακαδ. έτος 2014-2015).

Σκοπός του νέου αναμορφωμένου Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την Ελληνική και την Αγγλική, αλλά και με αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική.

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» (βλ. συνημμένο στο τέλος της σελίδας)

Διοικητική οργάνωση

Συντονιστική Επιτροπή
Διευθυντής: Παναγιώτης Κελάνδριας
Αναπληρωτής Διευθυντής: Σωτήριος Κεραμίδας
Μέλη: Αναστασία Παριανού, Βιλελμίνη Σωσώνη, Μαρία Τσίγκου

Γραμματεία

Διεύθυνση: Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη (Παλαιό Ψυχιατρείο), Κτίριο Ιπποκράτης, Κέρκυρα, 49100
Υπεύθυνη γραμματείας: Ε. Πολίτη
Τηλέφωνα: 26610 87904, 694 635 8982
e-mail: secretariat@ionio.gr και politi.eleni27@gmail.com

Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. Επιστήμη της Μετάφρασης απονέμει τους κάτωθι τίτλους:

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης.
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης με δύο δυνατότητες ειδίκευσης:

  • Θεωρία, Πράξη και Διδακτική της Μετάφρασης
  • Θεωρία, Πράξη και Διδακτική της Διερμηνείας

Δομή και διάρκεια σπουδών

Το νέο πρόγραμμα διαρκεί συνολικά τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων και ένα εξάμηνο για τη σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Σύμφωνα με τον αναλυτικό κύκλο σπουδών, ο φοιτητής συγκεντρώνει συνολικά ενενήντα (90) μονάδες ECTS (30 στο α' εξάμηνο, 30 στο β' εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Τα σεμιναριακά μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται κατά τα δύο (2) πρώτα συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνονται σε:

 • μαθήματα κορμού (ένα (1) για κάθε εξάμηνο), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές,
 • μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν σύμφωνα με τη βούλησή τους δύο (2) σε κάθε εξάμηνο.

Το διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες. Κάθε μάθημα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, διαρκεί δύο ώρες εβδομαδιαίως. Επιτυχής εξέταση ή θετική αξιολόγηση σε ένα μάθημα εξασφαλίζει στους φοιτητές τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο.

Κατηγορίες υποψηφίων και κριτήρια εισαγωγής

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους ΤΕΙ. Γίνονται επίσης δεκτοί ως φοιτητές μεταφραστές διεθνών οργανισμών ή κρατικών φορέων της αλλοδαπής κατόπιν εφαρμογής ειδικών συμφωνιών.

Κάθε χρόνο προσφέρονται έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ δημοσιεύεται προκήρυξη στον ηλεκτρονικό τύπο, η οποία αναρτάται επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος και αποστέλλεται στα γραφεία διασύνδεσης ή στους καθ’ ύλην αρμοδίους φορείς των ελληνικών ΑΕΙ.

Μαθήματα

Πρόγραμμα σπουδών και καταμερισμός μονάδων ECTS

1ο εξάμηνο

ECTS

Υποχρεωτικό μάθημα 10
Θεωρία και μεθοδολογία της Μετάφρασης 10
Μαθήματα επιλογής 20

Πολιτική μετάφραση και μετάφραση κειμένων της ΕΕ

Φιλοσοφία και μεθοδολογία της επιστήμης

Μετάφραση κειμένων διεθνούς πολιτικής

Γλωσσολογία και μετάφραση

Μετάφραση κειμένων τέχνης και πολιτισμού

Κριτική λογοτεχνικής μετάφρασης

10

10

10

10

10

10

2ο εξάμηνο

ECTS

Υποχρεωτικό μάθημα 10
Μεταφραστικά εργαλεία 10
Μαθήματα επιλογής 20

Διδακτική της Μετάφρασης

Νομική μετάφραση

Μετάφραση επιστημονικών κειμένων

Οπτικοακουστική μετάφραση

Διαχείριση μεταφραστικού έργου

Ενδογλωσσική Μετάφραση

10

10

10

10

10

10

3ο εξάμηνο

ECTS

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή Πρακτική άσκηση 30
Σύνολο 90

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό μάθημα: Θεωρία και μεθοδολογία της Μετάφρασης (10 ECTS)

Μαθήματα επιλογής (2 από τα 6):

 • Διδακτική της Μετάφρασης (10 ECTS)
 • Μετάφραση κειμένων τέχνης και πολιτισμού (10 ECTS)
 • Ενδογλωσσική μετάφραση (10 ECTS)
 • Νομική μετάφραση (10 ECTS)
 • Φιλοσοφία και μεθοδολογία της επιστήμης (10 ECTS)
 • Κριτική λογοτεχνικής μετάφρασης (10 ECTS)

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό μάθημα: Μεταφραστικά εργαλεία (10 ECTS)

Μαθήματα επιλογής (2 από τα 6):

 • Πολιτική μετάφραση και μετάφραση κειμένων της ΕΕ (10 ECTS)
 • Μετάφραση κειμένων διεθνούς πολιτικής (10 ECTS)
 • Μετάφραση επιστημονικών κειμένων (10 ECTS)
 • Οπτικοακουστική μετάφραση (10 ECTS)
 • Διαχείριση μεταφραστικού έργου (10 ECTS)
 • Γλωσσολογία και μετάφραση (10 ECTS)

-->

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας διαθέτει δωρέαν πρόσβαση στο Memsource Academic Edition, ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σχεδιασμένο για πανεπιστήμια που παρέχουν μαθήματα μετάφρασης.

 

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι μέλος του SDL Technologies University Partnership Program.

 

Διδάσκοντες

 • Γιώργος Κεντρωτής, Καθηγητής, Μεταφραστής
 • Αναστασία Παριανού, Καθηγήτρια, Μεταφράστρια
 • Παναγιώτης Κελάνδριας, Καθηγητής, Μεταφραστής
 • Ιωάννης Λαζαράτος, Καθηγητής
 • Νικόλαος Παπαδημητρίου, Καθηγητής
 • Σωτήριος Λίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Μαρία Τσίγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κάτια Κερμανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Βιλελμίνη Σωσώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μεταφράστρια
 • Βασίλης Λέτσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Σωτήριος Κεραμίδας, Επίκουρος Καθηγητής, Μεταφραστής

Διεθνής διάσταση του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης»:

 • Διοργανώνει διεθνή συνέδρια όπως, για παράδειγμα, το 33ο Διεθνές Συνέδριο Λειτουργικής Γλωσσολογίας που συνδιοργάνωσε µε τη Διεθνή Εταιρεία Λειτουργικής Γλωσσολογίας (SILF) από 11 έως 16 Οκτωβρίου 2010 στην Κέρκυρα.
 • Συνεργάζεται µε ξένα πανεπιστήμια και προσκαλεί κατ’ έτος και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς του πόρους διδάσκοντες διεθνούς κύρους κυρίως από την Ευρώπη για να προσφέρουν διαλέξεις στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Προσκαλεί διακεκριμένους στον τομέα τους επαγγελματίες μεταφραστές του ελληνικού και διεθνούς χώρου για την παράδοση σεμιναρίων.

Σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών ισχύουν έξι Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη με τα εξής Πανεπιστήμια: Πανεπιστήµιο Σορβόννης-Paris IV, Πανεπιστήμιο της Rennes, Πανεπιστήμιο του Montpellier, Πανεπιστήµιο της Caen, Πανεπιστήμιο της Nantes και Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης.