Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών και είναι το μοναδικό Τμήμα στη χώρα που καρτατίζει ελληνόφωνους μεταφραστές και διερμηνείς στο επίπεδο αυτό. Ενημερωθείτε περισσότερο, κατεβάζοντας το Ενδεικτικό ΠΠΣ 2020-21.

Διάρθρωση του ΠΠΣ

α. Παραδόσεις

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ποιες παραδόσεις του Προγράμματος Σπουδών του Τµήµατος θα παρακολουθήσουν και µε ποια σειρά. Ωστόσο, συνιστάται στους πρωτοετείς φοιτητές να επιλέξουν κατά προτεραιότητα τα μαθήματα εκείνα τα οποία από τον τίτλο τους ή τις διευκρινίσεις του διδάσκοντος δείχνουν ότι αποτελούν εισαγωγή στο διδασκόμενο αντικείμενο.

β. Εργαστηριακά μαθήματα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται σε όλα τα εξάμηνα εργαστηριακά μαθήματα μετάφρασης. Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα μετάφρασης αποσκοπούν στην μύηση των φοιτητών στη μεταφραστική μεθοδολογία µέσω ειδικών ασκήσεων, ενώ τα μαθήματα γλώσσας αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων των φοιτητών στις ξένες γλώσσες εργασίας τους μέσα από ασκήσεις και εργασίες. Από το Ε' εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ τριών ειδών ειδικής μετάφρασης:

  • Οικονομικής-Νομικής και Πολιτικής,
  • Τεχνικής,
  • Λογοτεχνικής.

Τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων τις τεχνολογίες αιχμής (βλ. παρακάτω). Ορισμένα μαθήματα ειδικών μεταφράσεων γίνονται, όταν αυτό είναι εφικτό, λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικών υποδομών, σε ειδικώς διαμορφωμένα εργαστήρια πληροφορικής, όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση των πόρων του διαδικτύου, της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών χρήσιμων για την εργασία τους, υπολογιστικών εργαλείων υποβοήθησης του μεταφραστικού έργου, κ.ά.

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας διαθέτει δωρέαν πρόσβαση στο Memsource Academic Edition, ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σχεδιασμένο για πανεπιστήμια που παρέχουν μαθήματα μετάφρασης.

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι μέλος του SDL Technologies University Partnership Program.

γ. Σεμινάρια

Δικαίωμα εγγραφής σε σεμινάριο έχουν οι φοιτητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε παραδόσεις του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή πρωτοετών φοιτητών σε σεμινάριο. Τα σεμινάρια έχουν ανώτατο όριο φοιτητών, όπως αυτός καθορίζεται από τον διδάσκοντα ή θα καθορίζεται αργότερα από τον οικείο Τομέα.

δ. Εργαστηριακά μαθήματα διερμηνείας

Στην Ειδίκευση ∆ιερµηνείας προβλέπονται μεταξύ άλλων εργαστηριακά μαθήματα διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας. Προηγούνται τα μαθήματα διαδοχικής και έπονται τα μαθήματα ταυτόχρονης διερμηνείας.

ε. Πρακτική άσκηση

Στο Πρόγραμμα Σπουδών των Ειδικεύσεων Μετάφρασης και Διερμηνείας έχει ενταχθεί η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών (τρίμηνη) ως προαιρετική (καλοκαίρι 3ου έτους). Στην άσκηση αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο (2) ECTS (50 τουλάχιστον ώρες εργασίας). Μάθετε περισσότερα για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

στ. Εξεταστικό σύστημα

Το ΤΞΓΜ∆ διαθέτει από το 1995 Κανονισµό Εξετάσεων, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής και ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Ο κανονισμός αυτός περιγράφει τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όσων μετέχουν σ' αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία. Ο Κανονισμός εξετάσεων αναθεωρήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον Μάιο του 2019. Το αρχείο του αναθεωρημένου κανονισμού βρισκεται στο τέλος της σελίδας.

Για την αξιολόγηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται μέθοδοι αξιολόγησης, όπως γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και εργασίες. Επίσης, οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εάν ο βαθμός θα προκύπτει µε συνυπολογισμό εργασιών, ενδιάμεσων δοκιμασιών, κ.ά. ή από δοκιμασία (γραπτή ή προφορική ή εργασία) στο τέλος του εξαμήνου.

ζ. Πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η πτυχιακή εργασία διέπεται από ειδικό Κανονισμό, εγκεκριμένο από τη Συνέλευση του Τµήµατος.

Η πτυχιακή εργασία και στις δύο Ειδικεύσεις αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS.