Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων

To Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων ιδρύθηκε το 2002 ως ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Σχολή Ιστορίας, Μετάφρασης-Διερμηνείας) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Eξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων, της Οικονομικής Γεωγραφίας, της Γεωπολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, του Συγκριτικού Δικαίου, της Διπλωματικής Ιστορίας, των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, των Διαπολιτισμικών Σπουδών και των Ξένων Γλωσσών, Χωρών και Πολιτισμών. Το άκρως διεπιστημονικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από επιμέρους δράσεις και ερευνητικά προγράμματα.

To Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η οικονομική υοστήριξή του προέρχεται από ιδρύματα, σωματεία, εταιρίες, ιδιώτες που έχουν ενδιαφέρον χρηματοδότησης επιστημονικής έρευνας στους τομείς ενασχόλησης του ινστιτούτου. Άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνογνωσίας, ενώ ένα μέρος του προυπολογισμού του που αφορά στα λειτουργικά έξοδα διατίθεται μέσω του ιδρυματικού προϋπολογισμού.

Το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων είναι προσανατολισμένο σε διεθνείς συνεργασίες και δράσεις. Οι εκδόσεις του είναι σε διάφορες γλώσσες και όσον αφορά στις μονογραφίες και τα βιβλία γίνονται σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Οι ερευνητές του δημοσιεύουν άρθρα, occasional, working και briefing papers, όπως και newsletters. Τέλος το Εργαστήριο συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για εθνικά και διεθνή θέματα συμμετέχοντας, φιλοξενώντας ή οργανώνοντας επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και στρογγυλές τράπεζες. Για τη δημοσίευση των δράσεων του το Εργαστήριο πλέον των ιστοχώρων του ιδρύματος χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Geolab Institute.

Ιστοσελίδα: geolabinstitute.org/gr