Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Κωδικός: 
A1021
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΚ0101-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Αυτό το μάθημα είναι μια εισαγωγή στο πεδίο της οικονομίας. Δίνει στους φοιτητές μια ιδέα για το εύρος των συμπεριφορών που διερευνούν οι οικονομολόγοι, παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της οικονομίας, εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία σε θέματα δημόσιας πολιτικής. Το μάθημα επικεντρώνεται στην εισαγωγή των φοιτητών στη μικρο- και μακρο-οικονομία και στην οικονομική προσέγγιση της δημόσιας ή ατομικής λήψης αποφάσεων.

Βασική βιβλιογραφία: 
Wessels, W.J., Οικονομική, Εκδόσεις Κλειδάρυθμος. Heilbroner R. L. (2000), Οι Φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου, Αθήνα: Κριτική. http://fletcher.tufts.edu/inter_resources/economics.html