Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά

Κωδικός: 
C4030
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΑΣ0302-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα επιχειρείται ανάλυση μετρίου βαθμού δυσκολίας γαλλικών πρωτότυπων κειμένων. Εντοπίζονται καταρχάς τα χαρακτηριστικά του είδους του κειμένου. Στη συνέχεια επιχειρείται ανάλυση στο επίπεδο της πρότασης: αναλύονται σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε συντακτικό, σημασιολογικό, λεξιλογικό και πραγματολογικό επίπεδο, εξηγούνται περίπλοκες συντακτικές και γραμματικές δομές της Γαλλικής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε φαινόμενα συνωνυμίας, ομωνυμίας και πολυσημίας, μελετώνται διεξοδικά σύνθετες λέξεις, λεξικές συνάψεις, ιδιωτισμοί, δάνεια και ψευδόφιλες λέξεις μεταξύ Γαλλικής και Ελληνικής κλπ. Τέλος, επιχειρείται ανάλυση σε επίπεδο κειμένου: μελετάται η συνοχή και η συνεκτικότητα του καθώς και η προθετικότητα και η δακειμενικότητα του. Στόχοι αυτής της ανάλυσης είναι: α) η μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση όλων των παραμέτρων του κειμένου πριν τη μετάφρασή του, β) η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της Γαλλικής αλλά και γ) η προσπάθεια αντιστοίχισης γαλλικών και ελληνικών δομών κατά τη μετάφραση.

Βασική βιβλιογραφία: 
Riegel, M. Pellat, J.-Ch. – Rioul, R. (1994), Grammaire méthodique du français, Paris: PUF/Quadrige. Costaouec, D. - Guérin, F. (2007), Syntaxe fonctionnelle : théorie et exercices, Rennes: PUR Vinay, J.P. – Dalbernet, J. (1977/1958), Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris: Didier.