Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων

Κωδικός: 
E1200
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΙ0102
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές σχολές διεθνών σχέσεων και τις βασικές διαφορές τους. Στη συνέχεια και παράλληλα με την ανάλυση των βασικών θεσμών των διεθνών οργανισμών και του δικαίου της θάλασσας, οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την νομική μεθοδολογία και σκέψη στην πράξη εμβαθύνοντας σε σημαντικά και επίκαιρα διεθνή προβλήματα (Μεσανατολικό, Κυπριακό) μέσα από αντιπαραθέσεις ανά περίπτωση, ερευνώντας συγκεκριμένα ζητήματα και οξύνοντας την κρίση τους. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών σε σχέση με βασικές έννοιες λειτουργίας του διεθνούς δικαίου, ιδιαιτέρως δε σε σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς, το δίκαιο της θάλασσας και ζητήματα διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων που αφορούν άμεσα στην ελληνική πραγματικότητα.

Βασική βιβλιογραφία: 
Ρούκουνας, Ε. (1999), Διεθνές Δίκαιο Ι, Αθήνα: Σάκκουλας. Κεντρωτής, Κ. – Κάτσιος, Στ. (2002), Διεθνείς Οργανισμοί, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Kouloumbis, Th. (1990), International relations: Power and justice, Prentice Hall.