ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ", "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι", "ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Ι", "ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΙΙ"

Διάστημα ισχύος: 
31/05/2018 to 30/09/2018
Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων «Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ», «Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι», «Θεωρία της Μετάφρασης Ι» και «Θεωρία της Μετάφρασης ΙΙ».
Συνημμένα αρχεία: