ΠΜΣ-Διδακτική της Μετάφρασης

Διάστημα ισχύος: 
02/12/2011

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές της κατεύθυνσης ΘΔΜ του ΠΜΣ
"Επιστήμη της Μετάφρασης", το μάθημα της κ. Τσίγκου "Διδακτική της
μετάφρασης" θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 13.00-15.00.