Διδακτική της Μετάφρασης

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
-
Διδακτικές Μονάδες: 
10.00
Μονάδες ECTS: 
10.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σημαντικότερες θεωρητικές απόψεις γύρω από τη διδακτική της μετάφρασης και η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος για τις πιθανότητες πρακτικής εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών μεθόδων στη διδακτική της μετάφρασης, συγκεκριμένα της καθηγητοκεντρικής και της φοιτητοκεντρικής-συνεργατικής προσέγγισης, εξετάζονται οι διαφορές τους και διερευνούνται οι δυνατότητες συνδυασμού στοιχείων και των δύο μεθόδων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού, διαδραστικού και συνεργατικού πλαισίου παραδόσεων. Παρουσιάζονται επίσης οι σημαντικότερες διδακτικές μέθοδοι, δηλαδή η προσανατολισμένη στη διαδικασία και η προσανατολισμένη στο προϊόν διδασκαλία, οι διαφορές τους και οι δυνατότητες συνδυαστικής χρήσης τους.

Βασική βιβλιογραφία: 
Κελάνδριας, Παναγιώτης (2016). Λειτουργική Διδακτική της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος

Πρόσφατες ανακοινώσεις