Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση

Διάστημα ισχύος: 
18/03/2020 to 08/05/2020

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένη εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη σχετικά με την αναστολή διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη,

Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Τηλ: 210.344.3534, 210.344.3537, 210.344.3539

Γραφείο: 3113
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
Τ.Κ. 15180 Μαρούσι

E-mail: depminoffice@minedu.gov.gr

Web: http://www.minedu.gov.gr

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ