Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι

Κωδικός: 
C1005
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΛ1001-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ Γλωσσολογίας και Μετάφρασης μέσα από την ανάλυση εννοιών που καταδεικνύουν τη συμβολή της μιας στη μελέτη της άλλης. Αναπτύσσονται διεξοδικώς θέματα όπως η σχέση γλώσσας και επικοινωνίας, τι είναι γλώσσα, σε τι διαφέρει η ανθρώπινη γλώσσα από τους τρόπους επικοινωνίας των ζώων, η φύση της ομιλίας, οι γλώσσες και η εξωγλωσσική πραγματικότητα, η ποικιλία των γλωσσών και η επίτευξη της επικοινωνίας, οι χρήσεις της γλώσσας, το υλικό της γλώσσας, η διπλή άρθρωση της γλώσσας, η οικονομία της γλώσσας. Αναλύονται οι σχέσεις μεταξύ γλώσσας και σημασίας, αναλύεται ο σημειακός χαρακτήρας της γλώσσας, η υφή και οι ιδιότητες του γλωσσικού σημείου, η έννοια του γλωσσικού συστήματος, οι έννοιες της Συγχρονίας, της Διαχρονίας και της Δυναμικής Συγχρονίας. Διευκρινίζεται η διαφορά μεταξύ Συνταγματικών και Παραδειγματικών Σχέσεων με τη βοήθεια παραδειγμάτων από διάφορες γλώσσες. Αναλύεται η έννοια της Γραμματικής. Προσεγγίζονται επιμέρους θέματα του χώρου της Φωνητικής και της Φωνολογίας όπως η παραγωγή των φθόγγων, τα φωνήεντα – σύμφωνα – ημίφωνα της Ελληνικής καθώς και τα φωνολογικά συτήματα της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Μπαμπινιώτης, Γ. (1980), Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση. Γούτσος, Δ. (2012), Γλώσσα: κείμενο, ποικιλία, σύστημα, Αθήνα: Κριτική. Mounin, G. (2003), Κλειδιά για τη γλωσσολογία, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Συνημμένα αρχεία: