Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ

Κωδικός: 
C1020
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΛ1002-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αναπτύσσονται διεξοδικώς θέματα όπως οι σημασιολογικές μονάδες και οι σχέσεις τους στην εκάστοτε γλώσσα, οι διαφορές των γλωσσών ως προς τη δήλωση της ίδιας εμπειρίας κά. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες Γραμματικές Θεωρίες και γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη Λειτουργική Γραμματική του Α. Martinet και στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του ΜΑΚ Halliday. Παρουσιάζεται η έννοια της Μεταφραστικής Μονάδας και ερευνάται η αποτελεσματικότητά της στη διδακτική της Μετάφρασης. Εξετάζεται η επίδραση του περικειμένου στη χρήση της γλώσσας. Γίνεται διεξοδική αναφορά στη γλωσσική ποικιλία με ιδιαίτερη έμφαση στις διαλέκτους και τα επίπεδα λόγου των γλωσσών εργασίας των φοιτητών. Μελετώνται μεταφραστικές τεχνικές. Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητό πώς λειτουργεί η γλώσσα και πώς επιτυγχάνεται η μετάφραση; Πώς από τις γλώσσες φτάνουμε στη διαγλωσσική επικοινωνία; Πώς και γιατί υπάρχει γλωσσική διαφοροποίηση;

Βασική βιβλιογραφία: 
Τσίγκου, Μ.(2011), Γλωσσολογία και Μετάφραση: Προσεγγίζοντας τη Μεταφραστική Μονάδα, Αθήνα: Δίαυλος. Κλαίρης, Χ. (2007), Λειτουργική Γλωσσολογία, Μτφ. Ε. Σελλά-Μάζη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σελλά, Ε. και Μπατσαλιά, Φ. (2010), Γλωσσολογική προσέγγιση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης, Αθήνα: Παπαζήσης.