Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη της Μετάφρασης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης ιδρύθηκε το έτος 1998. Έκτοτε έχει αναμορφωθεί είτε για να προσαρμοστεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (ακαδ. έτος 2010-2011) είτε για να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας (ακαδ. έτος 2014-2015).
Σκοπός του νέου αναμορφωμένου Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την Ελληνική και την Αγγλική, αλλά και με αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική.

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» (συνημμένος στο τέλος της σελίδας)

Διοικητική οργάνωση
Συντονιστική Επιτροπή
Διευθυντής: Γ. Κεντρωτής
Μέλη: Β. Σωσώνη, Β. Λέτσιος

Γραμματεία
Διεύθυνση: Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα
Υπεύθυνη γραμματείας: Ε. Πολίτη
Τηλέφωνα: 2661044145, 6946358982
e-mail: politi.eleni27@gmail.com

Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. Επιστήμη της Μετάφρασης απονέμει τους κάτωθι τίτλους:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης.
β) Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης με δύο δυνατότητες ειδίκευσης:
•Θεωρία, Πράξη και Διδακτική της Μετάφρασης
•Θεωρία, Πράξη και Διδακτική της Διερμηνείας

Δομή και διάρκεια σπουδών
Το νέο πρόγραμμα διαρκεί συνολικά τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων και ένα εξάμηνο για τη σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Σύμφωνα με τον αναλυτικό κύκλο σπουδών, ο φοιτητής συγκεντρώνει συνολικά ενενήντα (90) μονάδες ECTS (30 στο α' εξάμηνο, 30 στο β' εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).
Τα σεμιναριακά μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται κατά τα δύο (2) πρώτα συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνονται σε:
•μαθήματα κορμού (ένα (1) για κάθε εξάμηνο), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές,
•μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν σύμφωνα με τη βούλησή τους δύο (2) σε κάθε εξάμηνο.

Το διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες. Κάθε μάθημα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, διαρκεί δύο ώρες εβδομαδιαίως. Επιτυχής εξέταση ή θετική αξιολόγηση σε ένα μάθημα εξασφαλίζει στους φοιτητές τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο.

Κατηγορίες υποψηφίων και κριτήρια εισαγωγής
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους ΤΕΙ. Γίνονται επίσης δεκτοί ως φοιτητές μεταφραστές διεθνών οργανισμών ή κρατικών φορέων της αλλοδαπής κατόπιν εφαρμογής ειδικών συμφωνιών.

Κάθε χρόνο προσφέρονται 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ δημοσιεύεται προκήρυξη στον ηλεκτρονικό τύπο, η οποία αναρτάται επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος και αποστέλλεται στα γραφεία διασύνδεσης ή στους καθ’ ύλην αρμοδίους φορείς των ελληνικών ΑΕΙ.

Προκήρυξη του έτους 2014-2015 (συνημμένη στο τέλος της σελίδας)

Μαθήματα
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικό μάθημα:
Θεωρία και μεθοδολογία της Μετάφρασης (10 ECTS)
Μαθήματα επιλογής (2 από τα 6):
1. Διδακτική της Μετάφρασης (10 ECTS)
2. Οπτικοακουστική μετάφραση (10 ECTS)
3. Ιατρική μετάφραση (10 ECTS)
4. Νομική μετάφραση (10 ECTS)
5. Λογοτεχνική μετάφραση και δημιουργική γραφή (10 ECTS)
6. Φιλοσοφία και μεθοδολογία της επιστήμης (10 ECTS)

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικό μάθημα:
Μεταφραστικά εργαλεία (10 ECTS)
Μαθήματα επιλογής (2 από τα 6):
1. Πολιτική μετάφραση και μετάφραση κειμένων της ΕΕ (10 ECTS)
2. Οικονομική μετάφραση (10 ECTS)
3. Κριτική λογοτεχνικής μετάφρασης (10 ECTS)
4. Μετάφραση κειμένων τέχνης και πολιτισμού (10 ECTS)
5. Διαχείριση μεταφραστικού έργου (10 ECTS)
6. Γλωσσολογία και μετάφραση (10 ECTS)

Διδάσκοντες
Γιώργος Κεντρωτής, Καθηγητής, Μεταφραστής,
Παναγιώτης Κελάνδριας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μεταφραστής
Ιωάννης Λαζαράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μεταφραστής
Αναστασία Παριανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νικόλαος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Τσίγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σωτήριος Λίβας, Επίκουρος Καθηγητής
Κάτια Κερμανίδου, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου
Βιλελμίνη Σωσώνη, Λέκτορας, Μεταφράστρια
Βασίλης Λέτσιος, Λέκτορας
Σωτήριος Κεραμίδας, Λέκτορας, Μεταφραστής
Πασχάλης Νικολάου, Λέκτορας, Μεταφραστής

Διεθνής διάσταση του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης»:
•Διοργανώνει διεθνή συνέδρια όπως, για παράδειγμα, το 33ο Διεθνές Συνέδριο Λειτουργικής Γλωσσολογίας που συνδιοργάνωσε µε τη Διεθνή Εταιρεία Λειτουργικής Γλωσσολογίας (SILF) από 11 έως 16 Οκτωβρίου 2010 στην Κέρκυρα.
•Συνεργάζεται µε ξένα πανεπιστήμια και προσκαλεί κατ’ έτος και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς του πόρους διδάσκοντες διεθνούς κύρους κυρίως από την Ευρώπη για να προσφέρουν διαλέξεις στο πλαίσιο του Προγράμματος.
•Προσκαλεί διακεκριμένους στον τομέα τους επαγγελματίες μεταφραστές του ελληνικού και διεθνούς χώρου για την παράδοση σεμιναρίων.

Σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών ισχύουν πέντε Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη με τα εξής Πανεπιστήμια: Πανεπιστήµιο Σορβόννης-Paris IV, Πανεπιστήμιο της Rennes, Πανεπιστήμιο του Montpellier και Πανεπιστήµιο της Caen και Πανεπιστήμιο της Nantes.