ΠΠΣ Διερμηνεία

Το μάθημα περιλαμβάνει: Αναλυτική εισαγωγή στη φιλοσοφία και την κοινωνική και πολιτική της λειτουργία. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Αισθητικής ως φιλοσοφικής επιστήμης. Εξέταση του «αισθητικού κειμένου» ως ιδιαίτερου τύπου σημειωτικού φαινομένου, με έμφαση στην έννοια της καλλιτεχνικής πολυσημίας.

Στο μάθημα ερευνώνται η αγωγή του λόγου, ο επιτονισμός, τα συντακτικά σχήματα, οι συντακτικές ανωμαλίες στον προφορικό λόγο, η στάση του σώματος, η κινησιολογία των μελών του σώματος σε συνδυασμό με τη φωνή, ο ελλειπτικός λόγος. Εκτός από τη θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση, επιχειρείται η παρακολούθηση οπτικοακουστικών αρχείων και η άμεση περίληψή τους, ενώ οι φοιτητές συμμετέχουν σε ασκήσεις αναγνώρισης ήχων, αναγνώρισης και ερμηνείας κινησιολογίας, αναγνώρισης και ερμηνείας ύψους και έντασης της φωνής, αναγνώρισης και ερμηνείας παύσεων και επαναλήψεων.

Μέσα από το κειμενογλωσσικό μοντέλο μετάφρασης επιχειρείται η ανάλυση όλων των ειδών κειμένων, με έμφαση στη συγκριτική τους προσέγγιση και την εξαγωγή χρήσιμων μεταφρασιολογικών συμπερασμάτων.

Διδάσκονται βασικές λειτουργίες και αντιπροσωπευτικές συναρτήσεις των λογιστικών φύλλων. Έμφαση δίδεται στις συναρτήσεις αναζήτησης για την ανεύρεση λέξεων σε υπάρχοντα γλωσσάρια. Δίδονται βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων με προτεραιότητα στον σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων, κυρίως λεξικών. Επιχειρείται δημιουργία της Βάσης δεδομένων στην Microsoft Access.

Η μεθοδολογία είναι ίδια με τη μεθοδολογία του μαθήματος "Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι". Τα προς επεξεργασία κείμενα όμως συνδυάζουν το πολιτισμικό φορτίο με μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση.

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος δίνουμε έμφαση στην καθ’ αυτό μεταφραστική διαδικασία. Μέσω ειδικών ασκήσεων, βασισμένων στη γνωσιακή προσέγγιση της Μετάφρασης, οι φοιτητές συνειδητοποιούν ότι «δεν μεταφράζουμε λέξεις, αλλά κείμενα». Το μετάφρασμα πρέπει να λειτουργεί ως αυτόνομο κείμενο, καλύπτοντας λειτουργίες ανάλογες μ’ αυτές του κειμένου αφετηρίας ή μ’ αυτές που αναζητούν ειδικές κατηγορίες αναγνωστών.

Οι φοιτητές εμβαθύνουν περεταίρω στις μεταφραστικές μεθόδους και σε επιμέρους μεταφρασιολογικά ζητήματα. Παράλληλα, οι φοιτητές μυούνται σε μεθόδους τεκμηρίωσης και μαθαίνουν να συγκροτούν θεματικούς φακέλους.

Histoire de la Littérature française, du Moyen Âge au XXème siècle.

Παρουσίαση των βασικών λογοτεχνικών τάσεων, σχολών και ρευμάτων της γαλλικής λογοτεχνίας στη διάρκεια των αιώνων, με σχολιασμό ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών κειμένων της γαλλικής λογοτεχνίας, από τον Μεσαίωνα μέχρι τον εικοστό αιώνα.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Αναλύεται η διαφορά μεταξύ Φωνητικής και Φωνολογίας. Παρουσιάζεται το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, οι φθόγγοι της Γαλλικής καθώς και βασικά φωνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη ροή του λόγου όπως η αφομοίωση, η liaison κλπ. Δίνεται ιδαίτερη έμφαση στα προσωδιακά στοιχεία καθώς και σε ορισμένους φθόγγους της Γαλλικής των οποίων η προφορά δυσκολεύει συχνά τους ελληνόφωνους ομιλητές. Αξιολόγηση: Υποχρεωτική απαλλακτική εργασία που συνίσταται στην απομαγνητοφώνηση και φωνητική μεταγραφή ενός πεντάλεπτου μονολόγου, προερχόμενου από ζωντανή συνέντευξη σε γαλλόφωνο ομιλητή.

Προσφέρονται πρακτικές ασκήσεις ευθείας μετάφρασης. Μέσα από την συζήτηση απαραίτητων εννοιών της εφαρμοσμένης μεταφρασιολογίας ο φοιτητής αποκτά τις βάσεις για τις μεταφραστικές δεξιότητες που εφαρμόζονται στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος για τη γλώσσα Α’. Ο φοιτητής ασκείται στην ευθεία μετάφραση πραγματολογικών κειμένων.
Οι εφαρμοσμένες πτυχές της μετάφρασης παρουσιάζονται και εξετάζονται ως προς την αλληλεπίδραση με τη δημιουργικότητα του μεταφραστή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η φύση και η χρήση μέσων τεκμηρίωσης, η θεματική της κριτικής των μεταφράσεων, κ.ά.

Σελίδες