Μαθήματα

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
sort descending Διδάσκοντες Εξάμηνο ΔΜ ECTS Τύπος Γλώσσα
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation IΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting English-Greek V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
France: Country and Civilization I papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation I lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
An Introduction to International Law – General Principles livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
An Introduction to Western Literature I papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
An Introduction to Western Literature II papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Applied documentation methods in political, economic and cultural, modern Albanian issues bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Applied Laboratory Teaching of Language and Culture in Albania I bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Applied Laboratory Teaching of the Language and Culture of Albania II bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Audiovisual Translation sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Britain: Country and Civilization Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Britain: Country and Civilization ΙI karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Community interpreting parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Comparative Literature filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Computer Science I oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Computer Science ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Consecutive Interpreting English-Greek VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-English V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-English VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-German V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-German VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙI kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙII kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Fr-Gr Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙI politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙII fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Ger-Gr Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙI kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙII thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙI sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙII sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙI fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙII fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German I thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German II thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German III thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Elements of Natural Sciences papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
English Language II karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Language Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Literature Ι karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Literature ΙI karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
European Modernity I. An introduction: History - Concepts - Definitions papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
European Modernity ΙΙ. The texts: on Art, Philosophy, Politics papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
France: Country and Civilization II papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Language Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Language ΙI papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Literature Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Literature ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
General Linguistics and Translation Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
General Linguistics and Translation ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
German Literature Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
German Literature ΙI kkotsiaros Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Germany: Country and Civilization Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Germany: Country and Civilization ΙI seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
History of Turkish Literature michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
International Economic Relations and Economic Crime katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
International Politics katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
International Relations and International Politics livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Introduction to Economics katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Introduction to Modern Greek Literature letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Introduction to Politics politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Law fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Criticism letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek I kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek II kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek III kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Greek-German I kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Greek-German II kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Greek-German III kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek I nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek II nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek III nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek I filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek II filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek III filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English I nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English II nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English III nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French I filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French II filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French III filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literature and the Greek Language Question letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Methodology of Writing Academic Texts kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Modern Greek Language I letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Language II letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Literature I kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Literature II kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Modern Greek Poetry letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Modern Turkish Literature michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Oral Communication Techniques mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Oral Speech in French mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Philosophical Texts Analysis lazaratos Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Political Communication katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting English-Greek VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting German-Greek VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-English VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-German VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting English-Greek VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting German-Greek VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-English VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-German VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – French mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – German parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Sociology of Translation kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Spain: Country and Civilization livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Specialized Intercultural Communication parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Stylistics and Translation mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Technical Translation English-Greek I keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek II keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek III keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek I papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek II papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek III papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek I parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek II parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek III parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English I keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English II keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English III keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French I papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French II papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French III papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation Greek-German I parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-German II parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-German III parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Text Analysis and Translation – English karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Text analysis and Translation – French mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Theater History and Theatrical Translation filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Theory of Interpreting parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation English-Greek I kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation English-Greek II kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation English-Greek IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr ΙI politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr ΙII politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation French - Greek Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek III thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek - English Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English II sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English III keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French I papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French II papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French III papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German II seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German III seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation of EU Texts sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Spanish-Greek Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Spanish-Greek ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Theory and Practice I kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Theory and Practice II kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Tools sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turkey – Middle East: International Relations livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Turkey: Culture and Society michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turkey: Language, Culture and Society michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Turkish Language I michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turns in German and comparative literature and questions of reception kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Writing Skills in French mtsigou Α 0.00 4.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Αγγλική Γλώσσα Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Αγγλική Λογοτεχνία I karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γαλλική Γλώσσα Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γαλλική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γερμανική Λογοτεχνία Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ kkotsiaros Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Γραπτός λόγος - γαλλικά mtsigou Α 0.00 4.00 Erasmus Greek
Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γαλλικά mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Δίκαιο fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία Ι bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία ΙΙ bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Θεωρία της Διερμηνείας parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Κοινοτική Διερμηνεία parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Κοινωνιολογία της Μετάφρασης kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Μεταφραστικά εργαλεία sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Νεοελληνική Γλώσσα Ι letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Νεοελληνική Ποίηση letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα) papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (Ιστορία-Έννοιες-Ορισμοί) papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά II fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Πληροφορική Ι oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Πληροφορική ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Στοιχεία Φυσικών Επιστημών papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Συγκριτική Γραμματολογία filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνικές Προφορικού Λόγου mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Greek
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι) michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Greek
Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Υποτιτλισμός sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek
Υφολογία και Μετάφραση mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Greek