Πρόγραμμα σπουδών Ειδίκευσης Διερμηνείας

Για την απόκτηση πτυχίου Ειδίκευσης Διερμηνείας ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτείται κυμαίνεται ανάλογα µε τις επιλεγόμενες από τον φοιτητή κατευθύνσεις γλωσσών.

Δείτε αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος:


Κωδικός Title Εξάμηνο Τύπος ECTS
ΛΟ1101 Modern Greek Language I Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ1501Ε Translation Greek - English Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Θ Translation German-Greek I Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Ε Translation Greek-French I Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Θ Translation French - Greek Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0101-0 English Language Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0301 French Language Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΕΔ0101 Applied Laboratory Teaching of Language and Culture in Albania I Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΚΟ0201 Introduction to Politics Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ 0110 Literature and the Greek Language Question Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0901 An Introduction to Western Literature I Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΧΠ0720 Turkey: Language, Culture and Society Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΧΠ0801 Spain: Country and Civilization Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
Erasmus Course Introduction to Modern Greek Literature Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 8,00
ΓΠ0860 Applied documentation methods in political, economic and cultural, modern Albanian issues Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΞΓ0701 Turkish Language I Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
Σεμινάριο Philosophical Texts Analysis Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΘΕ0202-1 Translation Theory and Practice II Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ1102 Modern Greek Language II Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ1502Ε Translation Greek-English II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Translation English-Greek II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2502Ε Translation Greek-German II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Ε Translation Greek-French II Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Θ Translation Fr - Gr ΙI Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0102 English Language II Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΞΓ0302 French Language ΙI Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΔΙ0102 International Relations and International Politics Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0700 International Economic Relations and Economic Crime Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΔ0102 Applied Laboratory Teaching of the Language and Culture of Albania II Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0102 Modern Greek Literature II Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0103 Modern Greek Poetry Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0902 An Introduction to Western Literature II Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ1000 Comparative Literature Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
- Political Communication Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΞΓ0702 Turkish Language II Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΕΡ0103-1 Oral Speech in English Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΕΡ0303-1 Oral Speech in French Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0100 English Literature Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0200 German Literature Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0300 French Literature Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0101 Modern Greek Literature I Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΜΕ1503Ε Translation Greek-English III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Ε Translation Greek-German III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Θ Translation German-Greek III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Ε Translation Greek-French III Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Θ Translation Fr - Gr ΙII Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0101 Britain: Country and Civilization Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0201 Germany: Country and Civilization Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0301 France: Country and Civilization I Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΓΠ2300 Elements of Natural Sciences Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΙΣ0700 History of Turkish Literature Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΜΚΕΕ01 Translation of EU Texts Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΞΓ0703 Turkish Language III Γ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΑΣ0102-1 Text Analysis and Translation – English Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΣ0302-1 Text analysis and Translation – French Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΜΕ1504Ε Translation Greek-English IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1504Θ Translation English-Greek IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Ε Translation Greek-German IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Θ Translation German-Greek IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3504Ε Translation Greek-French IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0102 Britain: Country and Civilization ΙI Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0202 Germany: Country and Civilization ΙI Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0302 France: Country and Civilization II Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΓΠ1400 Audiovisual Translation Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0100 English Literature ΙI Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0200 German Literature ΙI Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0300 French Literature ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0700 Modern Turkish Literature Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΞΓ0704 Turkish Language IV Δ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΑΝ0105 Skills in Oral Communication - English Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΝ0305 Skills in Oral Communication – French Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ2701 Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation I Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΔ1505 Consecutive Interpreting English-Greek V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ2505 Consecutive Interpreting German-Greek V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ5105 Consecutive Interpreting Greek-English V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ5205 Consecutive Interpreting Greek-German V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΕΡ0202-1 Skills in Oral Communication – German Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΘΕ0100 Theory of Interpreting Ε Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ0401 Translation Italian-Greek I Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1401 Translation of Philosophical Texts Italian-Greek I Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ05 Translation Spanish-Greek Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ2702 Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation IΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΔ0600 Community interpreting ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΔΔ1506 Consecutive Interpreting English-Greek VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ2506 Consecutive Interpreting German-Greek VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5106 Consecutive Interpreting Greek-English VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5206 Consecutive Interpreting Greek-German VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΜΕ0402 Translation Italian-Greek II ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1402 Translation of Philosophical Texts Italian-Greek II ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ06 Translation Spanish-Greek ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ2900 Oral Communication Techniques Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΔ1507 Simultaneous and Consecutive Interpreting English-Greek VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ2507 Simultaneous and Consecutive Interpreting German-Greek VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5107 Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-English VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5207 Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-German VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΙ0101-1 An Introduction to International Law – General Principles Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΤΣ08 Turkey – Middle East: International Relations Ζ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΔ1508 Simultaneous Interpreting English-Greek VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ2508 Simultaneous Interpreting German-Greek VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ5108 Simultaneous Interpreting Greek-English VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ5208 Simultaneous Interpreting Greek-German VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΘΕ0201-1 Translation Theory and Practice I Winter Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ2501Ε Translation Greek-German I Winter Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΚΟ0300 Sociolinguistics Winter Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00