Κατάθεση Εργασιών, Παγκόσμιος Λογοτεχνία.

Διάστημα ισχύος: 
25/01/2012
Η κατάθεση των εργασιών αποτελεί εξέταση
και γίνεται μόνον προσωπικά στον διδάσκοντα, την Τετάρτη 8 Φερβρουαρίου και ώρες
11.00 - 12.00 μ στο Γ. Ι.