Διερμηνεία -Γαλλικά

Διάστημα ισχύος: 
14/01/2013
Παρακαλούνται οι φοιτητές των κατευθύνσεων διερμηνείας Γαλλικά Ελληνικά και Ελληνικά Γαλλικά όπως επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο email mpappa@ionio.gr.