katsios

Γενικές πληροφορίες

Σταύρος
Κάτσιος
Τηλέφωνο: 
+302661087900
Εmail: 
skatsios@ionio.gr
skatsios@gmail.com
director@geolabinstitute.org

Διδάσκων

Tηλ. Γραφείου: 
+302661087900
Ώρες φοιτητών: 
Τετάρτη 12:00 - 13:00
Skype (stavros.katsios): Πέμπτη 19:00 - 20:00
Διοικητική εξέλιξη: 
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με έμφαση στα Ζητήματα Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος (ΦΕΚ διορισμού: 475Γ/21.05.2015)
Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα - Δημοσιεύσεις: 

Brief Biographical Note

Stavros KATSIOS is Professor of International Economic Relations and International Economic Crime at the Ionian University, Corfu, Greece, chairman of the University Library's Supervisory Committee, Director of the Laboratory for Geocultural Analyses and served as elected Vice Rector for Economic Management and Development of the Ionian University from 1.09.2011 to 30.10.2015. He specialises in International Economic Law, European Community Law and economic crime (e.g. corruption, money laundering). He has studied law at the “Albertus Magnus” University, Cologne, Germany, at Georgetown University, Washington D.C., USA (scholarship for attending courses in International Law and Policy) and at the Aristotle University, Thessaloniki, Greece. He holds a university degree in Law from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1987), a postgraduate Diploma in European Law from the “Europa-Institute” of Saarland University, Germany (1991) and a Ph.D. degree in Commercial and International Economic Law from the Aristotle University of Thessaloniki (1997). He is a lawyer, member of the Thessaloniki Bar since 1990 and of the German Bar Association since 1996. Since 1998, he lectures at the School of National Security of the Hellenic Police Academy in Athens on international economic crime issues. Since fall semester 1995 he teaches various law and economics courses at the Ionian University (D.F.L.T.I.) and since 2010 Anti-Money Laundering issues at the Hellenic Banking Institute of the Hellenic Bank Association in Athens; from 1998 to 1999 he was an Associate of the Program for Reforming the Law studies at the Aristotle University of Thessaloniki. He was appointed as Member of the Working Group “Non Tax Revenues–Money Laundering Proceeds” at the Greek Ministry of Economy for drafting the new Greek Tax Law (2004); since 2004 he is the first Greek member of the USA-based “Association of Certified Ant-Money Laundering Specialists” (ACAMS). He is representative of the Ionian University at the European Migration Network (E.M.N) and the director of the publications’ series “Globalization and Governance” and “Geolab Library” of Papazisis Publications, Athens, Greece. Selected publications: Money Laundering – the Geopolitics of International Financial System, Sakkoulas Publications, Thessaloniki 1998, International Organizations–Between War and Peace (co-author), Papazisis Publications, Athens 2002; International Economic Crime in the Architecture of International Economic Relations-Standards as Instruments of Modern Governance, “Globalization and Governance” Series, Papazisis Publications, Athens 2008; since 2009 he is a frequent invited speaker at the International Symposium of Economic Crime held annually in Jesus College, Cambridge University, UK. He has published various articles in Greek and foreign scientific Journals volumes. He has served as an elected Vice Rector for Economic management and Development of the Ionian University and acted as the representative of the Rectors' Conference for the formulation of the Qualifcations' Framework of the Greek Educational System (September 2011 - October 2015).

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=5MtLhHcAAAAJ&hl=el&oi=ao
Academia: https://ionio.academia.edu/StavrosKatsios
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stavros_Katsios2

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

O Σταύρος Κάτσιος είναι Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα), Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης και υπηρέτησε ως εκλεγμένος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου από 09/01/2011 έως 30/10/2015. Ειδικεύεται στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και το οικονομικό έγκλημα (π.χ. διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος). Έχει σπουδάσει νομικά στο "Albertus Magnus" Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο Georgetown, Ουάσιγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες (υποτροφία για παρακολούθηση μαθημάτων στο Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (1987), μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το "Europa-Institute" του Πανεπιστημίου του Saarland, Γερμανία (1991) και Ph.D. πτυχίο Εμπορικού και Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1997). Είναι δικηγόρος από το 1990, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και από το 1996 μέλος του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου. Από το 1998, διδάσκει στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αθήνα για θέματα διεθνούς οικονομικού εγκλήματος. Από το χειμερινό εξάμηνο του 1995 διδάσκει νομικά και οικονομικά μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΜΔ) και από το 2010 είναι υπεύθυνος στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στην Αθήνα στον τομέα "Ξέπλυμα Χρήματος". Το 1998-1999 διετέλεσε Συνεργάτης του Προγράμματος για τη μεταρρύθμιση των νομικών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε διοριστεί ως μέλος της Ομάδας Εργασίας «Μη Φορολογικά Έσοδα-Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εσόδων» στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας για τη σύνταξη του Φορολογικού Δικαίου στα νέα ελληνικά (2004). Από το 2004 είναι ο πρώτος Έλληνας μέλος της "Ένωσης Ειδικών κατά του Ξεπλύματος Χρήματος" (ACAMS) των ΗΠΑ. Είναι εκπρόσωπος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (E.M.N.) και διευθυντής των σειρών "Παγκοσμιοποίηση και Διακυβέρνηση" και "Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων" στις Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Η Γεωπολιτική του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998, Διεθνείς Οργανισμοί-Ανάμεσα στον Πόλεμο και Ειρήνη (συν-συγγραφέας), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002, Το Διεθνές Οικονομικό Έγκλημα στην Αρχιτεκτονική των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων-Πρότυπα Οικονομικής και Όργανα της σύγχρονης διακυβέρνησης, Σειρά "Παγκοσμιοποίηση και Διακυβέρνηση", Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008. Έχει μεταφράσει βιβλία που εκδόθηκαν στις εκδόσεις Παπαζήση όπως "Οι Διερμηνείς ως Διπλωμάτες" και "Ηλεκτρονικό Χρήμα". Από το 2009 είναι τακτικός προσκεκλημένος ομιλητής στο Διεθνές Συμπόσιο του Οικονομικού Εγκλήματος που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Jesus College, Πανεπιστήμιο του Cambridge, ΗΒ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματικού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου και εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων για τη διαμόρφωση του ελληνικού πλαισιου προσόντων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Σεπτέμβριος 2011 - Οκτώβριος 2015).

Στο Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=5MtLhHcAAAAJ&hl=el&oi=ao
Στο Academia: https://ionio.academia.edu/StavrosKatsios
Στο Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stavros_Katsios2

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΤΘ 578, 49100 Κέρκυρα
PO Box 578, GR-49100 Corfu, Greece